Keskustanaisten aloitteet puoluekokoukselle

Suomen Keskustanaiset jättivät Keskustan puoluekokoukselle yhdeksän aloitetta. Aloitteet käsittelevät muun muassa kotitalouden opetusta, seksin oston kriminalisointia ja osteoporoosia.

Kotitaloutta esikoulusta alkaen

Koulun tulisi opettaa arjen asioiden osaamista jo heti esikoulusta alkaen, kuten terveellisen ruoan valmistamista, kodin siisteyttä ja vaatehuoltoa.

Näitä perustaitoja tarvitaan läpi koko elämän. Yhteiskunnassamme on paljon perheitä, joissa yksikään perheen jäsen ei osaa valmistaa ruokaa ja päivittäinen ruokailu perustuu eineksiin, jonka seurauksena ruokailu voi olla hyvin yksipuolista. Edellä kuvattu ruokavalio vaikuttaa myös perheen terveydentilaan ja jaksamiseen arjessa.

Ruokailu on myös sosiaalinen tapahtuma. Taito selvitä erilaisissa ruokailutilanteissa vahvistaa lapsen ja nuoren itsetuntoa ja pärjäämistä. Kun lapsia opetetaan ruoan laittamiseen, samalla heitä innostetaan myös omiin kokeiluihin ja parhaimmillaan onnistumisen elämykset katkaisevat jopa ylisukupolvisen kädettömyyden ketjun perheessä. Tällä voi olla pidemmällä aikavälillä jopa kansanterveydellisiä vaikutuksia.

Suomessa on ollut pitkään käytössä päiväkotien, koulujen, oppilaitosten sekä lasten ja nuorten vapaa-ajan toimijoiden kestävän kehityksen ohjelma Vihreä lippu. Ohjelma kannustaa ja opastaa ympäristömyönteisiin toimintatapoihin, kuten oikeaoppiseen roskien lajitteluun.

Esitämme, että Keskusta ryhtyy toimiin, jotta varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmiin sisällytettäisiin ruoan valmistamista lasten iän mukaisesti, aloittamalla vaikkapa voileivän valmistamisesta.

Jokaisella on velvollisuus hoitaa omaa terveyttään

Elintavat vaikuttavat terveysriskeihin. Usein pelkkä elintapojen muutos riittää terveysriskien vähentämiseen. Tällöin lääkehoitoa ei tarvita. Lääkekustannukset laskisivat Suomessa, jos lääkehoitojen tarvetta arvioitaisiin perusteellisemmin.

Lääkehoito on Suomessa turvallista ja lääkkeitä tarvitaan sairauksien hoitamiseen. Riskiin sairastua moniin kansansairauksiin, kuten diabetekseen, osteoporoosiin, sydän- ja verisuonitauteihin, voidaan kuitenkin vaikuttaa myös elintavoilla.

Ihmisten omilla elintavoilla ja elinoloilla on keskeinen merkitys terveyden edistämisessä ja sairauksien ehkäisyssä. Liikunta ja terveellinen ruoka ehkäisevät sairauksia, lisäävät toimintakykyä ja parantavat terveyttä. Niillä on tärkeä rooli terveyden edistämisessä.

Esimerkiksi Diabetesliiton arvion mukaan diabeteksen hoidon lisäkustannukset ovat 833 miljoonaa euroa vuodessa. Jos suomalaiset työikäiset söisivät yhden gramman vähemmän suolaa ja yhden energiaprosentin vähemmän tyydyttynyttä rasvaa, säästäisimme noin 40 000 – 62 000 euroa vuorokaudessa.

Tupakasta aiheutuvan keuhkoahtaumataudin, keuhkosyövän ja sydäninfarktin välittömät terveydenhuollon hoitokustannuksien on arvioitu olleen noin 300 miljoonaa euroa vuonna 2010. Näistä kustannuksista säästyisi 85 prosenttia, jos kaikki tupakoijat lopettaisivat tupakoinnin.

Terveyttä ja hyvinvointia edistävillä toimenpiteillä vaikutetaan suoraan keskeisiin kansansairauksien syihin. Näin hillitään kustannuksia, jotka seuraavat terveydenhuollon palveluista, sairauspoissaoloista ja varhaisesta eläköitymisestä.

Suomen Keskustanaiset vaativat, että suomalaisisille kehitetään kannustimia oman terveyden ylläpitämiseen. Tavoitteiden toteutumista voidaan seurata esimerkiksi vuosittain työterveyshuollon mittaristolla.

Tehotoimintaa naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi

Euroopan unionin perusoikeusviraston teettämän tutkimuksen mukaan Suomi on yhä edelleen yksi kolmesta väkivaltaisimmista Euroopan maista naisille. Naiset kokevat väkivaltaa miehiä enemmän kodeissa – uhrina on kolmessa neljästä tapauksesta nainen. Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2016 pari- ja lähisuhdeväkivaltarikoksissa oli 8 800 uhria, joista 5 200 tapausta liittyi avio- ja avopuolisoiden sekä entisten avio- ja avopuolisoiden väliseen väkivaltaan. Uhri oli nainen noin 80 prosentissa tapauksista. Henkirikostilaston mukaan toiseksi yleisin henkirikostyyppi on parisuhdekumppanin tai entisen kumppanin surmaama nainen (16 prosenttia). Lisäksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusraportin mukaan perheväkivallan uhreja, joista naisia 94 prosenttia, pyrki vuonna 2016 turvakoteihin 16 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Kiitämme hallitusta turvakotirahoituksen lisäämisestä, mutta esitämme, että Keskusta ryhtyy toimiin rahoituksen lisäämiseksi myös vuoden 2019 budjetissa. Lisäksi väkivallan ehkäisemiseksi tulee käynnistää kampanja koulujen, sosiaali- ja terveysviranomaisten, poliisin ja muiden asian omaisten tahojen sekä kansalaistoiminnan aktivoimiseksi, myös kannustimia käyttäen.

Osteoporoosi: Havaitse ajoissa, ehkäise ennalta!

Suomessa arviolta 300 000-400 000 henkilöä sairastaa osteoporoosia eli luukatoa. Näistä suuri osa tietämättään. Maailman Osteoporoosisäätiön arvion mukaan jopa 80 prosenttia vaivasta kärsivistä ei saa diagnoosia eikä näin ollen myöskään tarvittavaa hoitoa. Osteoporoosiin voi sairastua missä iässä tahansa myös jonkin muun sairauden seurauksena. Leikkauksiin etenevä osteoporoosi on kallis sairaus, kun esim. lonkkaleikkauksen hoitokulut ensimmäisen vuoden aikana ovat 22 000 euron luokkaa.

Osteoporoosi on pitkäaikainen sairaus, josta voi kuitenkin parantua. Omahoito kestää yleensä koko loppuelämän. Sen lähtökohtana on monipuolinen ja terveellinen ravitsemus, joka sisältää riittävästi kalsiumia, proteiinia, D-vitamiinia ja liikuntaa.

Liikunnan ja ravinnon merkityksen korostaminen on ensiarvoisen tärkeää valistuksessa ja ihmisten tietoisuuden kasvattamisessa. Myös lääkärikoulutuksessa osteoporoosin riittävä perehdytys sekä potilaiden tutkimuksiin ohjaaminen on tärkeää.

Esitämme, että osteoporoosin havaitsemiseksi järjestetään samantapainen seulonta kuin esimerkiksi naisten rintasyövän havaitsemiseksi on järjestetty sekä lisätään valistusta osteoporoosin haitoista ja hoidosta.

Seksin osto kriminalisoitava

Suomen lain mukaan seksin osto on kriminalisoitu, jos seksin myyjä on alaikäinen tai ihmiskaupan uhri. Muissa tapauksissa seksin osto on sallittu. Ruotsissa ja Norjassa seksin osto on kriminalisoitu.

Seksibisnekseen liittyy ihmiskauppaa, vapauden riistoa, alistamista, häpeää ja hyväksikäyttöä. Prostituutiota pyörittävät usein ulkomailta käsin kansainväliset toimijat ja se on merkittävä osa järjestäytynyttä rikollisuutta. Kyse on toiminnasta, missä rikas käyttää hyväksi köyhää. Eivät ulkomaiset prostituoidut tule Ruotsista tai Norjasta. He tulevat meitä köyhemmistä maista.

Seksikauppaa puolustellaan sillä, että kyseessä on maailman vanhin ammatti ja prostituution kieltäminen veisi monilta toimeentulomahdollisuudet. Samoilla perusteilla puolustettiin aikanaan orjuutta. Orjan omistaja antoi orjalle ruuan ja asunnon. Puolustajat halusivat hämärtää sen perusongelman, että orjuudella ihmiseltä vietiin vapaus ja ihmisarvo. Niin tapahtuu myös seksikaupassa. Prostituoitu on alisteisessa asemassa ja häpäisty silloinkin, kun hän on näennäisesti omasta tahdostaan ajautunut alalle.

Seksin osto pitää kieltää. Tuskin kukaan seksin ostaja haluaisi oman äitinsä, vaimonsa, tyttärensä tai poikansa työskentelevän prostituoituna. Voiko hän hyvällä omalla tunnolla hyväksyä jonkun toisen kohtaloksi sen, mitä ei suurin surminkaan halua omille rakkailleen?

Vääryydelle ei saa antaa periksi. Poliittisilla päätöksillä pystymme ohjaamaan ihmisten käyttäytymistä. Lapsen väkivaltaisen kurittamisen kriminalisointi on tästä hyvä esimerkki. Ruotsissa on tutkittu seksin oston kriminalisoinnin vaikutusta asenteisiin. Etenkin nuoret suhtautuvat seksin ostoon aiempaa kielteisemmin.

Translaki uudistettava

Sukupuolten tasa-arvon ja tyttöjen ja naisten oikeuksien ja aseman edistäminen vaatii naisten moninaisuuden huomioimista yhteiskunnan kaikilla tasoilla. Tasa-arvon toteutuminen edellyttää, että yhteiskuntaa kehitetään heikoimpaan asemaan asetettujen ihmisryhmien tarpeista käsin. Suomen Keskustanaiset pitää tärkeänä, että myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien naisten oikeudet toteutuvat täysimääräisinä yhteiskunnassamme.

Suomen Keskustanaiset vaativat sukupuolen moninaisuuden tunnistamista ja translain välitöntä uudistamista. Nykyinen lainsäädäntö edellyttää sukupuoltaan korjaavilta lisääntymiskyvyttömyyttä, ja on tältä osin selvästi jäljessä muita Pohjoismaita. Suomi on saanut aiheesta useita huomautuksia kansainvälisiltä valvontaelimiltä: esimerkiksi toukokuussa 2017 YK:n ihmisoikeusneuvoston yleismaailmallisessa määräaikaistarkastelussa (UPR) useat jäsenmaat kehottivat Suomea poistamaan vaatimuksen lisääntymiskyvyttömyydestä. Myös YK:n naisten syrjinnän poistamista käsittelevä komitea (CEDAW) on vuonna 2014 antamissaan loppupäätelmissä suosittanut epäkohdan korjaamista pikaisella lakiuudistuksella. Voimassa oleva laki loukkaa transihmisten ihmisoikeuksia, oikeutta itsemäärittelyyn ja keholliseen koskemattomuuteen.

Ambulanssien toimintaan selkeät pelisäännöt

Suomen Keskustanaiset ovat huolestuneita siitä, että ambulanssien toimintaohjeet eivät ole riittävän yhtenäiset. Ajoittain nousee esille surullinen keskustelu siitä, että ambulanssit eivät ota potilaita kuljetettavakseen vaan tekevät arvioinnin ja toteavat, että asiakkaan tulee hakeutua itse terveyskeskukseen, esimerkiksi taksilla. Tämä on suuri epäkohta varsinkin iäkkäämpien ihmisten kohdalla. Joissakin tapauksissa on myös mahdollista, että kansalaisilla on epätietoisuutta siitä, milloin tulisi kutsua ambulanssi.

On kuitenkin huolestuttavaa, mikäli ambulanssit eivät noudata esimerkiksi ensihoitokeskusten ohjetta, jonka mukaan ”kuljettamatta jättämisen tulee perustua potilaan riittävään tutkimiseen, päivystyshoidon tarpeen puuttumiseen sekä potilaan riittävään kykyyn selviytyä itsenäisesti ja turvallisesti päivittäisistä toiminnoistaan.”

Suomen Keskustanaiset toivovat yhteisiä pelisääntöjä ambulanssien potilaan kuljetuksiin, jotta kukaan ei jää heitteille ja kaikki kansalaiset pääsevät pikaisesti tarvitsemaansa hoitoon.

Tasa-arvoinen oikeus opintotukeen

Nykyinen opintotukimalli ei kohtele kaikkia opiskelijoita tasa-arvoisesti. Tässä epätasa-arvosta kertoo seuraava esimerkki:

Nuori opiskelee toisella paikkakunnalla ammattikoulussa. Asuminen asuntolassa ja opiskelu on pääsääntöisesti ilmaista. Olet oikeutettu opintotukeen.

Nuori joka opiskelee asuinpaikkakunnalla lukiossa. Asuminen kotona on ilmaista, mutta koulukirjat maksavat paljon. Et ole oikeutettu opintotukeen.

Tällä toiminnalla yhteiskuntamme eriarvoistaa opiskelijoita ja lisää kuilua ammattikoulun ja lukion välillä.

Suomen Keskustanaiset ovat huolissaan opiskelijoiden eriarvoisesta asemasta. Toisen asteen opiskelijoiden tulisi olla tasa-arvoisessa asemassa keskenään. 17 vuotta täyttänyt toisen asteen opiskelija on oikeutettu opintotukeen, mutta vanhempien tulot voivat pienentää tai korottaa opintotuen määrää tai jopa estää opintotuen saamisen. Erityisen ongelmallista on lukion oppikirjojen kalleus: opiskelun maksuttomuus ei toteudu tässä tapauksessa. Lukiossa käytettävistä oppikirjoista tulee uudet painokset lähes vuosittain, joten edes kirjojen kierrätys sisaruksilta tai tuttavilta ei ole aina mahdollista.

Suomen Keskustanaiset vaativat yhdenvertaista kohtelua toisen asteen opiskelijoille.

Etäyhteydet saatettava asianmukaiseen kuntoon

Toimivat laajakaistayhteydet kuuluvat kaikille asuinpaikasta riippumatta. Nopeiden ja kiinteiden tietoverkkojen rakentamista tulisi tukea julkisin varoin. Julkinen tuki on yksi keino ehkäistä maaseudun eriarvoistumista ja estää alueiden välisen digikuilun syventyminen.

Laajakaistayhteydet ovat myös tasa-arvokysymys. Tänä päivänä Suomessa ei tule toimeen ilman toimivaa internet-yhteyttä ja haja-asutusalueiden ihmisiä ei saa asettaa epätasa-arvoiseen asemaan. Laajakaista on myös kilpailukykykysymys: yritykset tarvitsevat toimiakseen kunnon yhteydet. Haja-asutusalueilla etätyö, etäopetus ja yritystoiminta turvataan toimivilla tietoliikenneyhteyksillä. Toimivat ja nopeat laajakaistayhteydet houkuttelevat myös uusia yrityksiä maakuntaan.

Myös kaikilla lapsilla on oltava tasaveroiset mahdollisuudet digitalisaatioon asuinpaikasta riippumatta. Lisäksi on varmistettava, että jokaisella koululaisella on siihen tarvittavat laitteet. Myös opettajille, oppilaille kuin kuntien hallintoon on osoitettava riittävästi koulutusta, jotta digitaalisuuden hyödyt saadaan täysimittaisena käyttöön.

Digiloikka on yksi Sipilän hallituksen kärkihankkeista. Hallituskauden yksi keskeinen tavoite on oppimisympäristöjen modernisointi sekä digitalisaation ja uuden pedagogikaan mahdollisuuksien hyödyntäminen oppimisessa.

Digitaalisten materiaalien ja uusien oppimisympäristöjen käyttöönottoa vauhditetaan digipedagogisella täydennyskoulutuksella. Jokaiselle suomalaiselle opettajalle tarjotaan mahdollisuus omaan lähtötasoon sopivaan osaamisperusteiseen täydennyskoulutukseen.

Suomen Keskustanaiset esittävät, että puoluekokous ottaa asiaan kantaa, jotta yhteydet saataisiin pikaisesti sellaiseen kuntoon, jotta etätyön tekeminen ja sähköinen asiointi olisi mahdollista asuinpaikasta riippumatta.

EtusivuAjankohtaistaUutisetKeskustanaisten aloitteet puoluekokoukselle