Elsi Katainen: Tasa-arvoisina vaalitoreille

Kuntiin valitaan huhtikuun vaaleissa 8 999 uutta kunnan­val­tuu­tettua. Ehdokkaat saivat myös ehdokasnumeronsa viime viikolla. Lähdemme vaaleihin hyvistä asetelmista. Siitä kuuluu kiitos kaikille toimijoille, myös nais­jär­jes­töl­lemme!

Saimme keskustan listoille lähes 7 500 ehdokasta, joista naisia on 39,5 ja nuoria 9 prosenttia. Naisten osuus kunta­vaa­lieh­dok­kaista on kasvanut vuosi­kym­menten aikana, mutta tehtävää kuitenkin riittää – naisia on saatava tule­vai­suu­dessa enemmän ehdolle.

Meillä on kirittävää muihin puolueisiin nähden.Vaikka naisten äänes­ty­sak­tii­vi­suus on miehiä korkeampi, on naisten osuus valituista päättäjistä jäänyt heidän ehdokas- ja ääniosuuttaan pienemmäksi.

Naisia valitaan myös kuntien johto­pai­koille vähemmän kuin heidän osuutensa valtuu­te­tuista edellyttäisi. Naisten puute keskus­ta­lai­silla ehdo­kas­lis­toilla alkaa olla jo ikui­suus­ky­symys. Koko puolueen on pysähdyttävä tämän kysymyksen äärelle.

Miksi juuri keskus­ta­laisia ehdo­kas­lis­toja vaivaa naisten puute vaaleista vaaleihin?
Varmasti syitä löytyy niin perinteistä, yleisestä asen­neil­ma­pii­ristä kuin kulloi­ses­takin halli­tus­po­li­tii­kasta.

Entäs naiset; olemmeko me turhan herk­kä­hi­pi­äisiä, täydel­li­syy­teen pyrkiviä ja siksi riit­tä­mät­tö­myyttä kokevia, vaiko vain tarkkoja omasta ajan­käy­tös­tämme?

Naiset ovat alie­dus­tet­tuna niin valtakunnan kuin paikal­lis­tason politiikassa.Tätä ei pidä jäädä murehtimaan, vaan nyt on tartuttava tuumasta toimeen. Yhdessä koko puolueen sisällä.

On muistettava, että tulevissa kunta­vaa­leissa tehdään pohjatyöt esimerkiksi tulevia maakunta- ja edus­kun­ta­vaa­leja ajatellen. Tämä meidän naisten on syytä muistaa, koska kunta­po­li­tiikka koulii myös tulevia maakunnan ja valtakunnan päättäjiä.

EtusivuAjankohtaistaKannanototElsi Katainen: Tasa-arvoisina vaalitoreille