REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/99) 10 § EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2016/679

24.5.20181. Rekisterin pitäjä

Rekisterin pitäjänä toimii Suomen Keskusta r.p.,
Apollonkatu 11 a, 00100 Helsinki, p. 010 289 7000
Puolueen jäsenyhdistyksiä ovat
1) rekisteröidyt perusjärjestöt,
2) perusjärjestöjen muodostamat puolueen rekisteröidyt kunnallisjärjestöt,
3) perusjärjestöjen ja kunnallisjärjestöjen muodostamat puolueen rekisteröidyt piirit,
4) Suomen Keskustanaiset r.y. ja Suomen Keskustanuoret r.y. ja niiden rekisteröidyt piirit sekä Keskustan Opiskelijaliitto r.y. sekä
5) jäseneksi hyväksytty valtakunnallinen rekisteröity keskusjärjestö.
Kaikki edellä mainitut jäsenyhdistykset muodostavat yhdessä puolueen.

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Koko rekisterin vastuuhenkilö on Suomen Keskusta r.p.:n hallintopäällikkö, Apollonkatu 11 a, 00100 Helsinki, p. 010 289 7000

Puolueen piirin toiminnanjohtaja toimii vastuuhenkilönä omassa piirissään. Keskustanuorten vastuuhenkilö, Keskustanaisten ja Keskustaopiskelijoiden vastuuhenkilö on pääsihteeri.

3. Rekisterin nimi

Puoluetoiminnan rekisteri.


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tietoja käytetään jäsenmaksujen perimisen lisäksi puolueen tarkoituspykälän mukaisiin tarkoituksiin (Keskustan säännöt):
2 §

Puolueen tarkoituksena on

1) yhdistää jäseniään, kannattajiaan ja jäsenyhdistyksiään, jotka haluavat yhdessä edistää oman kotiseudun, maakunnan, Suomen ja kansainvälistä kehitystä Keskustan periaatteiden mukaisesti,

2) arvioida yhteiskunnan kehitystä ja tulevaisuutta sekä sen perusteella tehdä aloitteita ja vaikuttaa paikallisella, maakunnallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla elinolojen parantamiseksi,

3) tarjota jäsenille, luottamushenkilöille ja muille yhteiskunnallisista asioista kiinnostuneille mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen sekä virittää kiinnostusta yhteiskunnalliseen toimintaan,

4) luoda edellytyksiä jäsenyhdistysten ja muiden kannattajaryhmien toiminnalle,

5) vahvistaa kansanvaltaa, paikallista aloitteellisuutta ja yhteisöllisyyttä, suvaitsevaisuutta,
hengellisiä arvoja, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta, turvallisuutta ja yhteisvastuuta.


3 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi puolue

1) laatii ja hyväksyy yhteisen periaateohjelman sekä muita ohjelmia,

2) teettää tutkimus- ja selvitystyötä ja muuta yhteiskunnan tilanteen ja tulevaisuuden arviointia,

3) rohkaisee jäseniä ja jäsenyhdistyksiä aloitteellisuuteen sekä laatii aloitteita ja ehdotuksia yhteiskuntapolitiikan uudistamiseksi,

4) asettaa ehdokkaita ja osallistuu kunnallisvaaleihin, kansanedustajain vaaleihin, tasavallan presidentin vaaliin, Euroopan parlamentin jäsenten vaaleihin sekä muihin mahdollisiin vaaleihin ja kansanäänestyksiin sekä suunnittelee ja toteuttaa niihin liittyvää kampanjointia,

5) vaikuttaa maan asioihin eduskunnassa, hallituksessa, maakunnallisessa ja kunnallisessa päätöksenteossa, sekä Euroopan parlamentissa olevien edustajien kautta

6) pitää yhteyttä jäseniinsä ja kannattajiinsa, jäsenyhdistyksiinsä ja kannattajaryhmiinsä sekä tiedottaa toiminnastaan ja yhteiskunnallisista aloitteistaan,

7) järjestää kokous-, opinto-, koulutus- ja keskustelutilaisuuksia sekä juhlia,

8) harjoittaa julkaisutoimintaa sekä tukee puolueen periaatteita kannattavien sanomalehtien toimintaa,

9) toimeenpanee varainkeräyksiä ja arpajaisia sekä järjestää muuta 41 §:ssä mainittua taloudellista toimintaa.


5. Rekisterin tietosisältö

Henkilön tiedot:

Sukunimi, etunimet, kutsumanimi, entinen sukunimi, titteli, asiakasluokitus, osoitteet, äidinkieli, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, sukupuoli, syntymäaika, kotikunta, ammattinimike, onko suomen kansalainen, ay-jäsenyys, annetut lahjat, lisätiedot

Lupa tietojen käyttämiseen suoramarkkinointiin, suoramarkkinointiin sähköisin välinein, markkina- ja mielipidetutkimukseen, henkilömatrikkelia varten, sukututkimusta varten, jäsenpostia varten

Hetu (jäsenen itse ilmoittama) tarvitaan ehdokkailta sekä luottamushenkilöiltä, joille maksetaan veronalaisia palkkioita. Hetu tarvitaan sähköiseen tunnistukseen (pankkitunnistus), verkossa tapahtuvaan vahvaan tunnistautumiseen.


Jäsenyystiedot:

Jäsenyhdistys, jäsenlaji, jäsenyyden alku- ja loppupäivämäärä, jäsenkorttia koskevat tiedot, jäsenyyden päättymisen syy, jäsenmaksun maksutiedot, suoraveloitustiedot


Luottamustoimet:

Alkamis- ja päättymisvuosi, luottamustoimi, varajäsen


Ehdokkuudet:

Vaalit, vuosi, vaalipiiri/kunta, kotisivut, muuta vaalikohtaisesti sovittua ehdokastietoa

Henkilö voi itse ilmoittaa maahanmuuttotaustastaan, sillä media usein kaipaa tietyllä taustalla olevia ehdokkaita haastateltavaksi.

Lehtitilaukset:

Lehti, tilaustyyppi, tilauksen alkaminen ja päättyminen, hinta, määrä, toimitusosoite, laskutustiedot

Tapahtumiin osallistuminen:

Tilaisuus, ilmoittautumispäivämäärä, osallistujatyyppi, laskutustiedot, erikoisruokavalio, huonevaraukset6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteet:
1. Jäseneksi liittyvän antamat tiedot sekä jäsenen ilmoittamat tietojen muutokset.
2. Paikallisyhdistysten ilmoittamat jäseniään koskevat tietomuutokset.
3. Jäsenmaksujen maksutiedot päivitetään pankista saatavien ilmoitusten perusteella.
4. Tapahtumiin ilmoittautuvien antamat tiedot.
5. Lehti- ja tuotetilaajien antamat tilausta koskevat tiedot.
6. Ansiomerkkianomuksista saatavat tiedot. Ansiomerkkianomuksen käsittelyprosessista talletetaan tiedot kokouspäätösten perusteella.
7. Vaaleissa Keskustan ehdokaslistalla olevien ehdokkaiden antamat tiedot.
8. Puolueorganisaatio voi tallettaa oma-aloitteisesti luottamushenkilötiedot silloin, jos henkilö on tullut valituksi Keskustan ehdokaslistalta julkiseen luottamustehtävään ja toimii niissä keskustalaisena tai keskustan ryhmässä. Näitä luottamustoimia ovat kunnalliset, seutukunnalliset, maakunnalliset, valtakunnalliset ja kansainväliset luottamustoimet sekä seurakuntien, etu- ja muiden järjestöjen luottamustoimet.
9. Henkilön asemaa koskevia tietoja (esim. kunnanjohtajat) voidaan päivittää julkisesti saatavilla olevien rekisteritietojen perusteella
10. Lisäksi talletetaan tieto keskustajärjestöissä olevista luottamustehtävistä yhdistysten tekemien ilmoitusten perusteella. Näitä ovat mm. paikallisyhdistysten, kunnallisjärjestöjen ja piirijärjestöjen luottamustehtävät (johtokunnan/hallituksen jäsenyys, puheenjohtajuus jne). Myös tiedot jo päättyneistä luottamustehtävistä voidaan tallettaa rekisteriin.
11. Tapahtumissa ja verkkosivujen kautta myös muiden kuin jäsenten on mahdollisuus ilmoittaa kiinnostuksensa puolueen toimintaa kohtaan ja antaa yhteystietonsa.
12. Henkilöiden osoitetietoja päivitetään Itellan palvelusta saatavien tietojen perusteella.7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Yhdistyksen jäsenillä on yhdistyslain 11 §:n 2 momentin mukaan oikeus tutustua yhdistyksen varsinaiseen jäsenluetteloon, johon on merkitty jäsenten täydellinen nimi (etu- ja sukunimi) ja kotipaikka.

Puolue voi antaa yhteistyökumppanilleen toimeksiannon hoitaa yhdistyksen jäsenlehden tai jäsenkortin postitus ja postituksen hoitamista varten luovuttaa yhteistyökumppanille postituksen kannalta tarpeelliset tiedot. Kyseessä on silloin henkilötietolain mukainen toimeksiannon perusteella tapahtuva henkilötietojen käsittely. Tällaisessa tilanteessa laaditaan kirjallinen sopimus osapuolten välille. Tästä ei tarvitse jäsentä erikseen informoida. Sopimuksessa sovitaan, ettei tietoja käytetä muihin tarkoituksiin. Suoramarkkinointikielto ei vaikuta näihin postituksiin.

Ehdokkaiden, järjestöllisissä luottamustoimissa (nimenkirjoittajat) ja muissa kunnallisissa luottamustehtävissä (mm. kunnanvaltuusto, lautakunnat), toimivien yhteystiedot julkaistaan puolueen nettisivuilla. Muissa järjestöllisissä luottamustehtävissä toimivien nimet julkaistaan, mikäli he eivät ole sitä erikseen kieltäneet.
Näiden tietojen luovuttamisesta osoitteistona/tiedostona päättää aina rekisterinpitäjä kertaluontoisesti. Kertaluontoinen luovuttaminen on mahdollista, mikäli se edistää yhdistyksen perustehtävän toteutumista ja on toiminnan edun mukaista. Luovuttamisesta sovitaan aina kirjallisesti. Sopimuksessa tulee käydä ilmi mihin tarkoitukseen tietoja käytetään ja ettei niitä saa luovuttaa edelleen. Myös tietojen hävittämisestä tulee sopia.

Puolueen jäsentietojen luovuttaminen suoramarkkinointiin puolueen ulkopuolelle on aina kiellettyä, koska se ilmaisee arkaluontoisen tiedon (poliittinen vakaumus). Yhdistyksen jäsentietojen luovuttaminen yhdistyksen ulkoiseen vaalimainontaan rinnastetaan suoramainontaan eikä näitä tietoja saa ilman henkilön suostumusta luovuttaa. Käyttötarkoituksen mukaisena käyttönä voidaan pitää yhdistyksen itsensä jäsenistölleen lähettämää ehdokkaiden vaalimainontaa. Jäsentietoja ei tällöin luovuteta muille ehdokkaille tai ehdokkaina oleville jäsenille, vaan aineisto postitetaan yhdistyksen toimesta. Jäsentietojen käyttämisestä edellä mainittuun tarkoitukseen on syytä tehdä myös yhdistyksen hallituksen nimenomainen päätös.

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


8. Rekisterin suojauksen periaatteet


Ainoastaan määrätyillä rekisterin ylläpitoon oikeutetuilla henkilöillä on oikeus käyttää rekisterin tietoja. Ennen käyttöoikeuksien myöntämistä käyttäjä allekirjoittaa vaitiolo- ja käyttäjäsitoumuksen. Rekisterissä on eri käyttöoikeusryhmiä, jolloin käyttäjä saa ylläpito- ja/tai katseluoikeuden ainoastaan työtehtäviensä kannalta tarpeellisiin tietoihin. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana, jotka vaaditaan sisään kirjautumisen yhteydessä.

Kaikissa toiminnoissa, joissa tallennetaan tai päivitetään tietoja, tallennetaan myös joko tiedon luoja ja luontiajankohta tai päivittäjä ja päivitysajankohta. Lisäksi sovellukseen jää täydellinen lokihistoria muokkauksista (kuka on muokannut ja milloin, ei vanhoista arvoista) ja katseluista. Muokkausloki säilytetään 2 vuotta, katselulokit siirretään tekstitiedostoihin 3 kk välein.

Rekisteri sijaitsee suljetussa verkossa. Käyttäjät pääsevät käyttämään sovelluksen tietokantaa ainoastaan sovelluksen kautta. Laiterikkoja, inhimillisiä erehdyksiä jne. varten palvelinkoneelta otetaan varmuuskopiot säännöllisesti. Käyttöjärjestelmälle tehdään säännöllisesti tarvittavat tietoturvapäivitykset.

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Jokaisella on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus on maksuton. Tarkastuspyyntö tulee tehdä henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Lisätietoa tarkastus- ja tiedonkorjaamisoikeudesta löytyy tietosuojavaltuutetun ohjeistuksesta Toimintaohjeita rekisteröidylle.

Tapahtumat

  Osallistu

  kehrä nettisivuille.png

  KOL_logo.jpg

  KENU_logo.jpg

  kerttu.png

  Nytkis.jpg

  Keskustanaiset verkossa